clinic

בעוד שיטות מסורתית כגון MRI ו-CT מספקות מידע חשוב לגבי מבנה המוח, הדמיה מגנטית תפקודית (fMRI) מספקת לרופא חלון לפעילות המוח. היכולת של fMRI לזהות ברזולוציה גבוהה אזורים תפקודיים מחד ואת המסלולים העצביים המקשרים ביניהם מאידך, מספקת מידע חיוני בתכנון וביצוע ניתוחי מוח מורכבים. המבט הרב-מערכתי, יחד עם היכולת לזהות פעילות מוחית ללא תלות בהתנהגות, משפרים את האבחון של מצבי מחלה מורכבים ומציעים כיווני טיפול ושיקום.  בשירות הקליני של יחידת ההדמיה התפקודית בהדסה מיושמות שיטות ההדמיה החדישות בתחום על מנת להתאים לכל חולה את הבדיקה המיטבית למצבו ויכולותיו.